Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Udbud - 2021

Købstilbuddet skal afleveres i lukket kuvert, der i nederste højre hjørne er mærket:

”TILBUD – EJLSTRUPVEJ 231”

 Tilbuddet sendes/afleveres til By- og Kulturforvaltningen, Byudvikling og Økonomi, Køb og Salg, Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C, og det skal være afdelingen i hænde senest mandag d. 26.04.2021 kl. 11.00.

Salget vil ske ved valg af højeste bud blandt de indkomne tilbud.

Såfremt der måtte være identiske bud vil lodtrækning finde sted. En eventuel lodtrækning foretages umiddelbart efter udbudsfristens udløb. Åbning af tilbuddene samt eventuel lodtrækning er ikke offentlig.

Tilbudsgiver kan dagen efter udbudsfristens udløb, telefonisk forespørge om man er kommet i betragtning til en grund.

Odense Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Udbud-Ejlstrupvej 231

Bilag

Plan over arealet - udarbejdet af LIFA landinspektører

Tingbogsattest

Kloakledning 

Afgørelse om kortlægning

Kortlægning - kort

Ejlstrupvej 231

Grunden er nedlagt vejareal, der tidligere har været anvendt som busholdeplads. 

Grunden overtages som den er og beset af køber, og med de på grunden værende beplantninger og asfaltering. 

Det fremgår af planene over arealet, at en kloakledning er beliggende på grunden, denne er efter oplysning fra Vandcenter Syd taget ud af funktion. Køber har derfor mulighed for at fjerne ledningen eller lade denne ligge.

Grunden er kortlagt af Region Syddanmark på vidensniveau 1 (mulig jordforurening), i forbindelse med nedlæggelse af vejarealet og overgang til andre formål. Det skyldes, at der kan være forurening fra vejens anlæggelse og drift.